Henk-Jan Angerman, CVO, Ethical Hacker, Threat Intelligence Analyst, SECWATCH B.V.

Henk-Jan Angerman, CVO, Ethical Hacker, Threat Intelligence Analyst, SECWATCH B.V.